TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä:

Kauneushoitola Marika
Y-1635326-5
Limingantie 6, 90400 OULU
p.040 7203717
info@kauneushoitolamarika.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Kauneushoitola Marika
Limingantie 6, 90400 OULU
p.040 7203717/info@kauneushoitolamarika.fi

Rekisterin nimi:
Kauneushoitola Marikan asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietojen käsittely perustuu kauneushoitolan asiakkuuteen, asiakasturvallisuuteen hoitotilanteessa, asiakassuhteen hoitoon, kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin ja suoramarkkinointiin, sekä väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisyyn ja selvittämiseen.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteriin kirjataan asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakkaan hoidon toteuttamisen ja turvallisuuden kannalta oleelliset allergiat ja sairaudet sekä tiedot asiakaskorttiin kirjattavien tietojen säilyttämisen ja markkinoinnin luvasta tai kiellosta. Rekisteriin kirjataan tieto mahdollisesta halukkuudesta kuulua Kauneushoitola Marikan ja tämän yhteistyöyritysten kanta-asiakasjärjestelmiin sekä tarvittavat tiedot näitä koskien. Lisäksi asiakasrekisteriin voidaan kirjata tietoja palveluiden käyttöön liittyen, esimerkiksi tuotteiden ja palvelujen käyttö-, osto-, peruutustietoja, maksukäyttäytymistietoja (mukaan lukien laskutusosoite tai maksuviivetiedot), osoitetiedot tilausten postitusta varten, sekä asiakkaan toiveisiin liittyviä tietoja ja asiakaspalautetietoja. Asiakkaan asiakaskorttiin antama ja allekirjoittama suostumus on aina edellytys suorittamallemme terveystietojen ja muiden kortin tietojen keräämiselle ja käsittelemiselle. Suoramarkkinointia suoritetaan vain asiakkaan luvalla, jonka voi perua milloin tahansa. Asiakkaalla on oikeus olla antamatta suostumusta henkilötietojensa keräämiselle ja käsittelylle, mutta terveysturvallisuus huomioiden kielto todennäköisesti estää hoidon toteuttamisen ja palvelun tarjoamisen.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteriin kirjattavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakkaan asiakaskortin täytön yhteydessä, puhelimitse, sähköpostilla sekä palvelutapahtumien yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteen hoitamiseen, eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin hetkellisesti tai tarvittaessa luovuttaa asiakkaan suostumuksella tai mikäli Suomen laissa on niin erikseen säädetty, kuten tilausten toimittamiseksi, peruuttamattomien aikojen laskuttamiseksi, mahdollisen etukortin kertyneen edun luovuttamiseksi asiakkaalle, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin (EU:n) tai Euroopan talousalueen (ETA:n) ulkopuolelle.

Tietojen säilytys ja hävittäminen:
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään muun kirjanpitoaineiston tapaan.
Rekisteriä säilytetään paperisessa muodossa lukitussa tilassa, joka on suojattu hälytysjärjestelmällä. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.
Sähköisesti käsiteltävät tiedot kattavat sähköpostiviestit ja tekstiviestit. Sekä tietokone, että puhelin on suojattu salasanalla. Sähköpostiin on lisäksi oma salasanansa.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus tehtäviinsä liittyvissä asioissa tai tietoonsa tulevissa luottamuksellisissa asioissa. Rekisteritietoja käsitellään henkilötietolain vaatimalla huolellisuudella.

Tarkastusoikeus:
Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa hänestä talletetut henkilötiedot. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää kirjeitse omakätisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan.

Tietojen päivittäminen, oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Asiakas voi ottaa yhteyttä tietojensa päivittämiseksi rekisterinpitäjään. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen korjaamista.
Käyttäjällä on oikeus lopettaa milloin tahansa palvelujen käyttäminen. Käyttäjän henkilötiedot hävitetään asiakasrekisteristä käyttäjän pyynnöstä viipymättä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus sekä kieltää hänen tietojensa käsittely markkinointitarkoitusta varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö, suostumuksen peruutus tai kielto esitetään kirjallisesti, rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna, rekisterinpitäjälle. Asiakasrekisteristä voidaan poistaa tietoja asiakkaan pyynnöstä tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin esimerkiksi yrityksen toiminnan kehittyessä ja täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.